Công văn số 826/SGDĐT-KHTC V/v triển khai thực hiện Thông tư, Nghị quyết HĐND, các văn bản chỉ đạo có liên quan