Trường học thân thiện, học sinh tích cực

Công văn số 770/SGDĐT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm 2018