Trường học thân thiện, học sinh tích cực

Công văn số: 700/SGDĐT-KHTC V/v báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP