Trường học thân thiện, học sinh tích cực

Công văn số 41/TTr V/v nhắc nhỏ thực hiện công văn số 645/SGDĐT ngày 05/9/2018 của Sở